BIT7-Header_20220804
BIT7-Registration-Header_2022
BIT7-MBS-Registration-Header_2022
previous arrow
next arrow

ข่าวสถาบัน

สรุปย่องานวิทยานิพนธ์ การวิจัย: คําสอนเรื่องการรักเพื่อนบ้าน ตามทรรศนะปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตีความการรักเพื่อนบ้านตามปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง เป็นการวิจัยเอกสารโดยใช้วิธีวิจัยทางปรัชญาได้แก่ วิภาษวิธีระหว่างฝ่ายกระบวนทรรศน์ปรัชญา นวยุคและฝ่ายกระบวนทรรศน์ปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง ร่วมกับกระบวนการคิดไตร่ตรองเชิง วิจารณญาณเพื่อวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ ประเมินคุณค่าและการประยุกต์ใช้ การตีความเชิงปรัชญาด้วย หลักเทวรูปสี่ของฟรานซิส เบคอน ปรัชญาความสุขของอริสโตเติล ความรักสี่แบบตามภาษากรีกในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ด้วยหลักอรรถปริวรรต ผลการวิจัยพบว่า กระบวนทรรศน์นวยุคมีทรรศนะว่าการรักเพื่อนบ้านควรตีความให้มีความชัดเจนในความหมายของคําศัพท์และใช้การตีความตามภาษาสามัญนําสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมเพื่อนําไปสู่การแสดงการรักเพื่อนบ้านแบบอกาเป้ (agape) ที่สอดคล้องตามคําสอน แต่กระแสความคิดดังกล่าวมีจุดอ่อน นั่นคือ ยังมีความยึดมั่นถือมั่นในภาษา ในขณะที่กระบวนทรรศน์ปรัชญาหลังนวยุคสายกลางทําให้ตีความและอธิบาย เรื่องการรักเพื่อนบ้านของคริสตศาสนาว่าพระเยซูไม่ได้จํากัดคําว่าเพื่อนบ้านตามความเข้าใจหรือความเคยชินหรือนิยามทั่วไปเท่านั้น แต่ยังหมายถึงคนที่ต้องการการดูแล ต้องการความรักและการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ และการรักเพื่อนบ้านนั้นควรทําต่อเพื่อนบ้านไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกล เพื่อเป็นการส่งเสริมสันติภาพตามเป้าหมายของปรัชญาหลังนวยคสายกลาง ผลการวิจัยนี้สามารถนําไปใช้อธิบายและเป็นแนวทางในการแสดงการรักเพื่อนบ้าน คือเป็นเพื่อนมนุษย์ ทั้งผู้ที่นับถือศาสนาเดียวกัน ต่างศาสนา ผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเราและแม้กระทั่งผู้เป็นศัตรูที่กําลังมุ่งทําร้ายเรา คําสําคัญ: คําสอน, การรักเพื่อนบ้าน, ปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง วัตถุประสงค์ของการวิจัย  เพื่อศึกษาการตีความการรักเพื่อนบ้านตามกระบวนทรรศน์ปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง  ผลการวิจัย การวิจัยเรื่องคําสอนเรื่องการรักเพื่อนบ้านในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ตามทรรศนะปรัชญา หลังนวยุคสายกลาง ผลการวิจัยพบว่า 1. การตีความคําสอนเรื่องการรักเพื่อนบ้านสําหรับคริสเตียนในปัจจุบัน ก้าวล่วงไปจากกระบวนทรรศน์ปรัชญายุคกลางที่เน้นการทําดีเพื่อโลกสวรรค์ โดยมีมุมมองของการประยุกต์ใช้เพื่อการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ ดังนั้นผู้สอนจึงมักจะใช้การตีความตามกระบวนทรรศน์ปรัชญานวยุค เป็นการเน้นความหมายตามศัพท์ มีการอ้างอิงคัมภีร์ และการจําแนกโดยแนวคิดวิชาการเพื่อนําไปสู่พฤติกรรมอันพึงประสงค์ของศาสนิกที่ดี ผู้สอนมักจะแสดงความหมายของ “รัก” ตามหลักเทวรูปสี่ของฟรานซิส เบเกิน เพื่อให้ง่ายแก่กลุ่มคริสเตียนนั้นคือ รักตามเทวรูปแห่งตระกูล […]

สรุปย่องานวิทยานิพนธ์ การปลูกฝังหลักจริยธรรมคริสเตียน ตามกระบวนทรรศน์ปรัชญา หลังนวยุคสายกลาง: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน

สังคมเปลี่ยนแปลงสู่ความก้าวหน้าที่ทันสมัยทําให้พฤติกรรมของคนเปลี่ยนไป การถ่ายทอดหลักจริยธรรมของศาสนาในรูปแบบเดิมมีแนวโน้มขาดความสอดคล้องต่อวิถีชีวิตปัจจุบัน เกิดช่องว่างในความเข้าใจและการปฏิบัติตามมากขึ้น สังคมที่พัฒนาสู่ความเป็นพหุสังคมทางวัฒนธรรม มีความหลากหลายของผู้คนทั้งความคิด ภาษาวัฒนธรรม และกระบวนทรรศน์ที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มคน บางสถานการณ์ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งและแตกแยก การสอนหรือการปลูกฝังหลักจริยธรรมแก่ศาสนิกชนจึงมีเป้าหมายเพื่อสร้างความประพฤติที่ดีให้เกิดเป็นความงอกงามภายในและบรรลุถึงความสุขตามเป้าหมายของชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความประพฤติของมนุษย์อันมีหลัก คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมเป็นมาตรฐานในการดําเนินชีวิตของแต่ละบุคคล อีกทั้งช่วยให้บุคคลได้พัฒนาคุณภาพชีวิต ความก้าวหน้าและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมได้ (เอนก สุวรรณ บัณฑิต, 2562) การปลูกฝังหลักจริยธรรมที่ดีงามย่อมก่อให้เกิดความงอกงามของพฤติกรรมในแต่ละบุคคล กระตุ้นบุคคลได้ปรับเปลี่ยนตามทิศทางของเป้าหมายชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงตามแต่ละคน และสามารถค้นพบความสุขตามสภาพที่ตนดํารงอยู่ได้อย่างเหมาะสมที่สุด หลักการประพฤติปฏิบัติของคริสตชนมุ่งตามมาตรฐานคําสอนของพระเยซูคริสต์ ที่สําแดงออกในวิถีชีวิตอย่างมีคุณภาพตามความเชื่อ (เชิดชัยเลิศจิตรเลขา, 2548) เช่น ความเชื่อ (faith) ความหวัง (hope) และความรัก (charity) แต่เนื่องด้วยรูปแบบชีวิตของบุคคลในสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามแนวคิดของยุคสมัยจึงทําให้มีรูปแบบการประพฤติที่หลากหลาย ขณะเดียวกันแต่ละบุคคลย่อมมีเกณฑ์ในการตัดสินไว้ว่า การกระทําใดสอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตของตนหรือไม่ ตามที่วิทเกินชทายน์ (Wittgenstein 1889-1951) ได้ให้ความชัดเจนว่า รูปแบบชีวิตหรือกระบวนทรรศน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากความรู้สึกพึงพอใจของบุคคลนั้นเท่านั้น วิธีการเรียนรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดของแต่ละคนมาจากเบื้องหลังของจุดยืนและมาตรการการสร้างคุณค่าของแต่ละบุคคล (อ้างถึงใน กีรติ บุญเจือ, 2551) มีความเที่ยงตรงหรือชอบธรรมในตนเองไม่เหมือนใคร มีความหลากหลาย และสามารถส่งผลต่อการเลือกส่วนที่ดีที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้กับชีวิตได้ กีรติ บุญเจือ (2551) ได้กล่าวถึงกระบวนทรรศน์ที่มีผลต่อชีวิตด้านการนับถือศาสนาของบุคคล สามารถแบ่งออกเป็น 5 […]

LEGO… Analogy ภาพสะท้อนชีวิต สานสัมพันธ์พี่น้อง เสริมสร้างคนรุ่นใหม่ สรรเสริญมอบถวาย 

ในโอกาสที่ BIT ครบรอบ 80 ปี เราอธิษฐานให้ BIT ก้าวต่อไปด้วยความใหม่เหมือน LEGO ที่ต้อง “สานสัมพันธ์ เสริมสร้างต่อ สรรเสริญมอบถวาย” LEGO รุ่นเก่ายังคงเป็นฐานให้รุ่นใหม่ต่อยอด LEGO นั้นย่อมต้องมีจุดเชื่อมต่อแน่นอน จุดเชื่อมนั้นคืออะไร BIT ต้องมี LEGO จุดเชื่อมสัมพันธ์กับสถาบันพระคริสตธรรมต่างประเทศอย่างถูกต้องเหมาะสมตามเวลาตามพระทัย มีอีกหลายสิ่งที่เราสามารถ คิด ฝัน อธิษฐาน ต่อเองได้จาก Analogy LEGO นี้… เพื่อจะได้ภาพ LEGO รูปทรง สวยงามตามที่พระเจ้าทรงต้องการสร้าง (1 โครินธ์ 12:12-13; เอเฟซัส 2:19-22) พระเจ้าทรงให้ “คุณ” เป็น LEGO ชิ้นไหน “เรา” แต่ละชิ้นสามารถเป็นจุดเชื่อมได้อย่างไร  เวลาผ่านไป “วิธีการสอน” ย่อมพัฒนาไปตามวัฒนธรรม แต่ “หลักการสอน” ยังคงเหมือนเดิม ในสารผู้เลี้ยงฉบับปี 2020 ผมได้เขียน […]

[Photo] แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมโครงการ “แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา” วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00-12.00 น. ได้จัดกิจกรรมนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสเปิดภาคการศึกษา นำนมัสการโดย นศ.สุรชาติ หลีจาง ประธานสโมสรนักศึกษา เทศนาโดย ศจ.ดร.วันดี วจนะถาวรชัย คณบดี ในพระธรรมกิจการ 14:21-15:12 ในหัวข้อ “เป็นพยานเพื่อพระคริสต์” จากนั้นได้มีพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประกอบพิธีโดย ศจ.ดร.ทิวาพร ราชรักษ์ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 มีดังนี้ รายชื่อคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 นายสุรชาติ หลีจาง (ประธาน) นางสาวนิรณา อมรศิริชลธารา (รองประธาน) นางสาวรสริน สินเพิ่มทวีพงศ์ (เลขานุการ) นางสาววิภาดา วิเศษอาภา (เหรัญญิก) นางสาวบูเยะ พีเมียกู๋ (ประธานหมวดธรรมชีวิต) นายสันติ กุมาทะ (ประธานหมวดฉันทภาระ) นายวิสุทธิ์ จานหลู่ (ประธานหมวดมิตรภาพ) นายนพชัย […]

[Photo] สะท้อนความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติพันธกิจคริสเตียน (ปีการศึกษา 2021)

กิจกรรมโครงการ “สะท้อนความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติพันธกิจคริสเตียน” วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2022 ซึ่งได้แบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 6-7 คน อาจารย์ประจำกลุ่ม กลุ่มละ 1-2 คน โดยให้นักศึกษาได้นำเสนอรายงานเป็นภาพนำเสนอ (Presentation) คนละ 7-10 นาที เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00-16.30 น. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษา เป็นโอกาสสำคัญที่นักศึกษาจะได้คิด วิเคราะห์ ประเมินผลการดำเนินงานของตนเองในการฝึกปฏิบัติงาน ทบทวนและสะท้อนสิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้ตลอดการฝึกปฏิบัติงานและรับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มเพื่อการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและความสามารถของนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

[Photo] ตรวจสุขภาพประจำปี 2022

กิจกรรมโครงการ “ตรวจสุขภาพประจำปี” วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00-10.00น. มี ให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ 2 ท่าน จากโรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ โดยมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการตรวจและประเมินสุขภาพด้านร่างกายและการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักรู้ด้านสุขภาพร่างกายของตนเอง และเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพร่างกาย ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตเพื่อป้องกันโรคอันอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

มอบหนังสือ “พจนานุกรมศัพท์ฮีบรูในพระคัมภีร์” ให้กับห้องสมุด

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ศาสนาจารย์ ดร.โยชิฮิโกะ ฮิดากะ ได้มอบหนังสือ “พจนานุกรมศัพท์ฮีบรูในพระคัมภีร์” ให้กับห้องสมุดสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ จำนวน 2 เล่ม ทางห้องสมุดขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างมาก หนังสือชุดนี้จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาแก่อาจารย์และนักศึกษาต่อไปเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save