SOM-Header_Revelation2
SOM-ChurchMusic-2022
BIT7-Registration-Header_2022
BIT7-Header_20211003
previous arrow
next arrow

ข่าวสถาบัน

[Photo] ปัจฉิมนิเทศ 2563

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นที่สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ในวันที่ 29-31 มีนาคม 2564 โดยมีอาจารย์ ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตได้เข้าร่วมการชี้แนะการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่การทำงานหลังสำเร็จการศึกษา

[Camp] ค่าย Power of Love 2020

ค่ายอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและบริการ (Power of love) 2020 เมื่อวันที่ 9-15 เมษายน 2563 ณ.คริสตจักรกิ่วผักเผ็ด ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ทางสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ได้วางแผนโครงการร่วมกับคริสตจักรกิ่วผักเผ็ด เพื่อก่อสร้างบ่อบัพติศมาและขยายอาคารนมัสการพระเจ้า แต่เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทางสถาบันฯจึงยกเลิกการนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ แต่ยังดำเนินโครงการต่อไป โดยส่งมอบเงินที่ได้รับจากการถวายเพื่อค่ายทั้งหมดให้กับทางคริสตจักรกิ่วผักเผ็ด เพื่อดำเนินการก่อสร้างตามแผนที่วางไว้

[2020-02-18] The BIT’s Cultural Ideal 2020

ในคืนวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะนักศึกษา ในหัวข้อ The BIT’s Cultural Ideal 2020 โดยให้นักศึกษาแต่ละชั้นปีได้ร่วมแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของแต่ละชั้นปี