วันระลึกสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ (บีไอที) 3 ตุลาคม 2021