จุดประสงค์

ชื่อสถาบัน

สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์
(Bangkok Institute of Theology)

ข้อพระคัมภีร์ประจำสถาบัน

“จงอุตส่าห์สำแดงตนว่าได้ทรงพิสูจน์แล้ว เป็นคนงานที่ไม่ต้องอาย ใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้อง”

(2 ทิโมธี 2:15)

วัตถุประสงค์

สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ที่จะสนองความต้องการของคริสตจักรในประเทศไทยโดยเฉพาะการตระเตรียมผู้รับใช้พระเจ้าที่มีประสิทธิภาพซึ่งยังขาดแคลนอีกมากมาย ฉะนั้นทางสถาบันจึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ เพื่อเสริมสร้างผู้รับใช้พระเจ้าให้

 1. เป็นผู้มีความสามารถในงานคริสเตียนศึกษา
 2. เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์
 3. เป็นศิษยาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวเบื้องต้น สถาบันจึงกำหนดขอบข่ายสำคัญในการฝึกฝนนักศึกษาด้วยการเน้น

 1. การดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณจิต
 2. การศึกษาด้านวิชาการ
 3. การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม

หลักความเชื่อขั้นพื้นฐาน

 1. สถาบันเชื่อว่า พระคริสตธรรมคัมภีร์ทั้งภาคพันธสัญญาเดิม และภาคพันธสัญญาใหม่เป็นพระวจนะของพระเจ้าที่ได้รับการดลใจ เป็นมาตรฐานสูงสุดของความเชื่อ การปฏิบัติที่ถูกต้อง และไม่มีข้อผิดพลาดแต่ประการใด
 2. สถาบันเชื่อว่า หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต (Apostolic Creed) และหลักข้อเชื่อไนเซีย (Nicene Creed) ซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากคริสตจักรยุคต้น เป็นหลักความเชื่อพื้นฐานที่ถูกต้องของคริสเตียน

คติพจน์

อุทิศ สร้างสรรค์ มุ่งมั่นรับใช้

สีประจำสถาบัน

สีฟ้า – ขาว

ต้นไม้ประจำสถาบัน

มะเดื่อเทศ

เครื่องหมายของสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์

ตราสัญลักษณ์ของสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ประกอบด้วย

 • วงกลมด้านนอก แสดงถึง โลกและชุมชนที่เราต่างก็เป็นส่วนหนึ่ง และจะต้องมีความสัมพันธ์  และรับผิดชอบต่อกันและกัน
 • เครื่องหมายกางเขน หมายถึง ความรัก ความเสียสละของพระเยซูคริสต์และเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของคริสตชน
 • รัศมีของพระเยซูคริสต์ หมายถึง รัศมีภาพของพระคริสต์ที่อยู่ท่ามกลางมนุษย์และมนุษยชาติจะอยู่ร่วมกันอย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นคน

เพลงประจำสถาบัน

เพลง “เราเป็นทหารขององค์พระคริสต์”

เราเป็นทหารขององค์พระคริสต์ ถวายชีวิตเพื่อสัจธรรม
ได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้า ยินดียอมพลีทั้งชีวิตนี้
ตระเตรียมตนเอง เป็นผู้รับใช้ ถวายเกียรติแด่พระผู้เป็นเจ้า
เราเป็นทหารขององค์พระคริสต์ ถวายชีวิตเพื่อองค์ทรงธรรม

เพลง “ครอบครัวบีไอที”

 1. ตั้งแต่วันที่เราได้ก้าวมา สู่ประตูบีไอที
  นี่คือการเริ่มต้นใหม่ ของเราทุกคน ที่จะเป็นครอบครัวเดียวกัน
 2. พระเจ้าสอนให้เรานั้นรักกัน ดูแลกันให้ดีที่สุด
  ให้เราเสียสละ ให้เราถ่อมใจ เหมือนพระเยซูคริสต์ ทรงเป็นแบบอย่างให้เรา

* ในวันนี้เราต่างรู้และเข้าใจ ครอบครัวนี้มีความหมายเพียงใด
ทั้งให้ชีวิต และให้ความคิด ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมาย

** จากวันนี้เราขอสัญญาต่อหน้าพระพักตร์พระอ­งค์
เราจะเป็นหนึ่งเดียวกัน เราจะหนุนใจกัน จะฝ่าฟันอุปสรรคพร้อม ๆ กัน
หากใครที่ล้มลง จนหมดสิ้นหวัง เราจะยื่นมือออกไป…..
ช่วยประคองชูไว้ ทั้งให้กำลังใจ ไม่มีวันจะทอดทิ้งกัน เพราะเราคือครอบครัวบีไอที

Bridge ขอทรงประทานใจ แห่งการให้อภัย เมื่อเราทำผิดต่อกัน
ให้เราเข้าใจ และยกโทษให้ มีหัวใจดังเช่นพระองค์

Inspiration แนวคิดในการออกแบบตราสัญลักษณ์ 80 ปี BIT

80 หมายถึง ครบรอบ 80 ปี คริสตจักรภาค 7
ภายใต้หัวข้อ “The Beginning of The New Normal” จุดเริ่มต้นการใช้ชีวิตแบบใหม่

โดยลายเส้นทั้ง 3 เส้น สีทองเชื่อมโยงถึงวัตถุประสงค์ 3 สิ่งคือ

 • New Connections (สานสัมพันธ์พี่น้อง)
 • New Generations (เสริมสร้างคนรุ่นใหม่)
 • New Offerings (สร้างสรรค์มอบถวาย)

สีน้ําเงิน สื่อถึงความศรัทธา หนักแน่น มั่นคง สีทอง สื่อถึงความก้าวหน้า ความเจริญรุ่งเรือง

ลายเส้นเลข 8 มีมุมมองได้ 2 นัย คือ มองได้ทั้งเลขอารบิค และเลขไทย (๘) เกี่ยวตวัดเป็น สัญลักษณ์อนันต์ (0, Infinity) อันสื่อถึงพลังในการขับเคลื่อนพัฒนาไม่สิ้นสุด (Infinity) โดยเชื่อมโยงตราสัญลักษณ์ จัดวาง อย่างมีเอกภาพ ให้ความรู้สึกถึงความรัก ความสามัคคีอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

ตัวอักษร S: Standard มาตรฐานการดําเนินขององค์กร – ลายเส้นเคลื่อนไหวสื่อถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง นําสู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จ