การให้คำปรึกษา EP3

สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ภาค 7 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีโครงการ School of Ministry หรือ SOM ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่เหมือนกับวิชาที่สอนในพระคริสตธรรม แต่เป็นการประยุกต์นำมาสอนให้กับฆราวาสที่รับใช้ในคริสตจักร เมื่อเรียนครบแล้วทั้งหมด จะได้รับประกาศนียบัตรที่รับรองโดยสถาบันฯ โดยในปี 2020 – 2021 มีทั้งหมด 6 วิชา คือ

  1. วิชา ข้อพระคัมภีร์ที่เข้าใจยาก #2 โดย ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย และ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ กิติเรืองแสง
  2. วิชา วิวรณ์ โดย ศจ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร
  3. วิชา การให้คำปรึกษา EP1 โดย ศจ.ดร.วันดี วจนะถาวรชัย, คศ.จิรภัทร จุณณวัตต์ และผศ.ดร วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ
  4. วิชา การให้คำปรึกษา EP2 โดย คศ.วิทยา วุฒิไกรเกรียง, ศจ.ดร.วันดี วจนะถาวรชัย และ คศ.จิรภัทร จุณณวัตต์
  5. วิชา กระดูกแห้ง…คืนชีพ EZK โดย คศ.ดร.วารุนาฏ เชื้อหน่าย
  6. วิชา การให้คำปรึกษา EP3 โดย อ.พุทธรักษ์ เชี่ยวเชิงสันติ และ ศจ.ดร.วันดี วจนะถาวรชัย

ค่าลงทะเบียนวิชาละ 899 บาท (ในวิชาที่ 6 จะเรียนในวันที่ 4 พ.ค. – 22 มิ.ย. 2021 นี้ ผ่านทางโปรแกรม Zoom)

โดยในวิชานี้ รายละเอียดการสอนมีดังนี้

ครั้งที่ / วันที่ หัวข้อ
ครั้งที่ 1 (04/05/2021) ทักษะการสร้างความไว้วางใจ / ฟังด้วยหัวใจ / กลุ่มย่อย
ครั้งที่ 2 (11/05/2021) อุปสรรคการให้คำปรึกษา / กลุ่มย่อย
ครั้งที่ 3 (18/05/2021) นิสัยผู้ให้คำปรึกษาที่ทำลายความไว้วางใจ / ฝึกจริงกลุ่มย่อย
ครั้งที่ 4 (25/05/2021) ส่วนผสม 3 อย่างของการให้คำปรึกษา (1) ความอบอุ่น (2) ความเห็นอกเห็นใจ (3) ความเคารพ / วินัยการฟัง / ฝึกจริงกลุ่มย่อย
ครั้งที่ 5 (01/06/2021) ทักษะการสะท้อนการฟัง / สะท้อนความคิด / สะท้อนความรู้สึก / ฝึกจริงกลุ่มย่อย
ครั้งที่ 6 (08/06/2021) ทักษะการสรุปความ / ทักษะทวนคำพูด / ทักษะการสร้างขอบเขตผู้ให้คำปรึกษา / ฝึกจริงกลุ่มย่อย
ครั้งที่ 7 (22/06/2021) ฝึกฟัง / ฝึกจริงกลุ่มย่อย
ครั้งที่ 8 (29/06/2021) ฝึกฟัง / ฝึกจริงกลุ่มย่อย

ขอเชิญชวนฆราวาสทุกท่านที่สนใจ สามารถมาสมัครเรียนออนไลน์ได้ ที่นี่ ขอความกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินกลับมาทางข้อความของเพจใน Facebook หรือทางไลน์ @bittheology

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณอาริษา 02-746-1104