ข้อพระคัมภีร์ที่เข้าใจยาก ครั้งที่ 2

สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ภาค 7 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีโครงการ School of Ministry หรือ SOM ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่เหมือนกับวิชาที่สอนในพระคริสตธรรม แต่เป็นการประยุกต์นำมาสอนให้กับฆราวาสที่รับใช้ในคริสตจักร เมื่อเรียนครบแล้วทั้งหมด จะได้รับประกาศนียบัตรที่รับรองโดยสถาบันฯ คือ วิชา ข้อพระคัมภีร์ที่เข้าใจยาก #2 โดย ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย และ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ กิติเรืองแสง โดยในวิชาแรก ข้อพระคัมภีร์ที่เข้าใจยาก #2 รายละเอียดการสอนมีดังนี้

และเร็ว ๆ นี้ พบกับอีก 2 วิชา คือ วิชาวิวรณ์ โดย อศจ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร และวิชาการให้คำปรึกษา โดย ศจ.ดร.วันดี วจนะถาวรชัย ในช่วง พ.ค. – มิ.ย. 2020 และ ส.ค. – ก.ย. 2020 ตามลำดับ

ขอเชิญชวนฆราวาสทุกท่านที่สนใจ สามารถมาสมัครเรียนออนไลน์ได้ ที่นี่ ขอความกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินกลับมาทางข้อความของเพจใน Facebook หรือทางอีเมล bitinfo1941@gmail.com
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณอาริษา 02-746-1104