First Page

กิจกรรมบีไอที

บทความที่น่าสนใจ

สุขภาวะทางอารมณ์กับการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ

สภาวะทางอารมณ์กับจิตวิญญาณมีความเชื่อมโยงกัน มนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่มีจิตใจ/อารมณ์ กายเนื้อ และจิตวิญญาณ เป็นองค์ประกอบรวมของชีวิต จิตวิญญาณหมายถึงลมหายใจที่เคลื่อนไหวระหว่างกายเนื้อและจิตใจอารมณ์ เมื่อลมหายใจหยุด ชีวิตก็จบสิ้น จิตวิญญาณหมายถึงพลังสําคัญ คุณค่าและเป้าหมายของชีวิต ภาวะซึมเศร้าทางอารมณ์ คือจิตวิญญาณที่ไร้ความหวัง ยุ่งเหยิง ห่อเหี่ยวและแห้งแล้ง ส่วน ภาวะอารมณ์ที่ยินดี เปรมปรีดิ์ ก็นํามาซึ่งจิตวิญญาณที่กระตือรือร้นและมีชีวิตชีวา สุขภาพทางอารมณ์คือตัวชี้วัดระดับจิตวิญญาณ เป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นผู้ใหญ่ทางจิตวิญญาณ ในษณะที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทางอารมณ์ – Scazzero, 2006 แบบทดสอบต่อไปนี้เพื่อการประเมินสภาวะทางอารมณ์ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและเข้มแข็ง ด้านจิตวิญญาณ ตอนที่ 1: รูปแบบทั่วไป และการเป็นสาวก(4 = จริงที่สุด | 3 = ค่อนข้างจริง | 2 = จริงบ้าง | 1 = ไม่จริง) ตอนที่ 2: องค์ประกอบด้านอารมณ์(4 = จริงที่สุด | 3 = ค่อนข้างจริง | […]

อบอุ่นใจกับการฝึกรับใช้ในบีไอที

นาแฮ ลาหู่, นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2 “แม้ว่าเติบโตในครอบครัวคริสเตียน แต่ดิฉันก็ไม่ได้เชื่อพระเจ้าเลย” ด้วยใจที่แข็งกระด้าง ดื้อรั้นและไม่เชื่อฟัง ทําให้พ่อแม่เสียใจอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเป็นเวลาที่ไม่มี ความสุขในชีวิต จนกระทั่งเมื่ออายุ 8 ขวบ ขาข้างขวาของดิฉันเกิดการอักเสบ อาการหนักจนต้องใช้มือพยุงขาแล้วเดิน รู้สึกลําบากและทุกข์ใจเป็นอย่างมาก คิดว่าตนเองต้องพิการตั้งแต่วัยเด็ก พ่อแม่พยายามหาวิธีรักษาทั้งในโรงพยาบาลและใช้หลาย ๆ วิธีอาการก็ไม่ดีขึ้น ในที่สุดมีอาจารย์ท่านหนึ่งพาดิฉันไปรักษาที่โรงพยาบาลคริสเตียนในจังหวัดเชียงราย ก่อนทําการผ่าตัดฉันเห็นหมอ พยาบาล อาจารย์และพ่อแม่ ยืนล้อมรอบเตียงอธิษฐานเผื่อฉัน ฉันจึงเริ่มพูดกับพระเยซูคริสต์ในใจว่า “ถ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่แท้จริงและสามารถรักษาโรคของฉันให้หายได้ ฉันก็จะถวายชีวิต รับใช้พระเจ้าตลอดไป” หลังจากนั้นโรคนั้นก็ได้รับการรักษาให้หายอย่างน่าอัศจรรย์ ขอบคุณพระเจ้า! จากนั้นชีวิตของฉันก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง เริ่มตั้งใจกับการเข้าโบสถ์นมัสการพระเจ้า เชื่อฟัง พ่อแม่มากขึ้น และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในคริสตจักร ครั้งหนึ่งเมื่อได้ร่วมค่ายคริสเตียน ฉันจึงเข้าใจว่า แท้จริงแล้วพระเยซูคริสต์ทรงรักฉันมาก พระองค์ทรงรักฉันในขณะที่ฉันยังเป็นคนบาป และทรงสิ้นพระชนม์ที่บนไม้กางเขนเพื่อความบาปของฉัน ดิฉันจึงตัดสินใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิต และรับบัพติศมาเข้าในพระคริสต์ จิตใจของฉันก็เต็มไปด้วยสันติสุขและความชื่นชมยินดีที่มาจากพระเจ้า มีความหวังในพระเยซูคริสต์ ชีวิตของฉันได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าอย่างแท้จริง จากจิตใจที่แข็งกระด้างให้เป็นคนมีจิตใจที่อ่อนโยน จากนั้นฉันมีความกระตือรือร้นที่จะรับใช้พระเจ้ามากขึ้น เริ่มเป็นพยานในคริสตจักร และร่วมรับใช้ สอนรวีฯ […]

คริสตจักรและการอภิบาลชีวิตชุมชน

ในช่วงเริ่มต้นการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทางสถาบันฯ ได้มีนโยบายให้นักศึกษากลับไปยังภูมิลําเนา ส่วนบุคลากรทุกคนสามารถทํางานและขอให้อาศัยอยู่แต่ภายในบริเวณสถาบันฯ เท่านั้น เพื่อจะไม่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ในวันหนึ่งเมื่อมองลงมาจากตึกเรียนทําให้มองเห็นรถ หลายคันของบุคลากรที่จอดนิ่งอยู่ตามบริเวณต่าง ๆ ทุกคนมีน้ำมันอย่างเพียงพอและมีเครื่องยนต์ที่ยังใช้การได้ดี จึงทําให้คิดเล่น ๆ ว่า หากรถที่จอดนิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนคริสตจักรที่หยุดนิ่ง สถานการณ์ของคริสตจักรจะเป็นอย่างไร การขับเคลื่อนคงไปไหนไม่ได้ แต่ความเป็นจริงคริสตจักรต้องมีชีวิต และการมีชีวิตต้องแสดงว่ามีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอ ซึ่งจะเคลื่อนไปตามทิศทางหรือเป้าหมายใด ก็คงเป็นตามลักษณะเฉพาะของคริสตจักรนั้น ๆ หากเราคิดถึงเป้าหมายที่พระเยซูคริสต์ทรงสถาปนาคริสตจักรขึ้น คริสตจักรไม่ควรหยุดนิ่งอยู่ ที่เดิมอย่างแน่นอน แต่ต้องเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายของพระองค์ คริสตจักรเป็นชุมชนของผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ ซึ่งเป็นผู้มีชีวิตที่เล็งถึงความสามารถที่จะกระทําสิ่งใดใดได้มีทักษะมีปัญญา มีความศรัทธา ไม่หยุดนิ่งและพร้อมจะขับเคลื่อนไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตในทุก ๆ ด้านให้ก้าวหน้าขึ้นได้เสมอ เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงสถาปนาคริสตจักรขึ้น (มธ. 16:18-19) พระองค์ทรงมอบหมายพันธกิจแก่สาวกและบรรดาผู้เชื่อผู้มีชีวิตใหม่ได้เข้าไปสู่ชุมชน เพื่อสร้างผู้ที่เชื่อให้เป็นคริสตจักรของพระคริสต์ที่ส่องแสงแห่งความสว่างไปสู่จิตใจของผู้คน โดยมีต้นแบบคือพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงกระทําการอภิบาลชีวิตชุมชน ตามที่พระคัมภีร์บันทึกว่า “พระองค์จึงทรงดําเนินไปตามเมือง และหมู่บ้านโดยรอบ ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของเขาทั้งหลาย ทรงประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า ทรงรักษาโรคและความเจ็บป่วยทุกอย่างให้หาย” (มัทธิว 9:35) เพื่อให้เป้าหมายของการเสด็จเข้ามาในโลกนี้ของพระองค์สําเร็จ คือการตั้งอาณาจักรแห่งแผ่นดินของพระเจ้า เป็นพระราชกิจแห่งการสร้างชีวิตใหม่ สังคมใหม่ และโลกใหม่ ที่จะช่วยนําให้มนุษย์เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นตามพระประสงค์ของพระเจ้า สานต่อพระราชกิจแห่งแผ่นดินของพระเจ้าที่จะแผ่ขยายกว้างไกลออกไปจนสุดปลายแผ่นดินโลก ตามพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ […]

ภาวะเป็นสุขและพันธกิจมิชชั่น

(Wellness and Missions) ในศตวรรษที่ 21 คนส่วนใหญ่สนใจในเรื่องภาวะเป็นสุข (wellness) ภาวะเป็นสุข หมายถึง คุณภาพหรือการมีชีวิตที่ดี โดยเฉพาะในด้านเป้าหมายที่ตนเองได้กําหนดไว้1 วิสัยทัศน์ของภาวะเป็นสุข (wellness vision) คือ การอธิบายถึงสภาพที่ดีที่สุดของตนเอง ซึ่งชี้ถึงสิ่งที่ตนปรารถนาที่แท้จริงและวิธีการดําเนินชีวิตที่ดีเลิศของตนเอง วิสัยทัศน์นี้รวมถึงพฤติกรรม การกระทํา จุดเด่น ความรู้สึก ค่านิยมและความสัมพันธ์2 หนึ่งวิธีของภาวะเป็นสุขคือการรักษาสุขภาพเพื่อจะบรรลุถึงเป้าหมายนี้ เช่น การทานอาหารที่ปลอดสารพิษ ออกกําลังกาย ดูแลตัวเองด้วยการทํากิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ช่วง COVID-19 ทุกคนดูแลตนเองด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคม สวมใส่หน้ากาก และใช้เจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น ในเรื่องของพันธกิจมิชชั่นหรือมิชชันนารีก็มีประเด็นต่าง ๆ ที่ทําให้มีภาวะเป็นสุขเช่นเดียวกัน ภาวะเป็นสุขกับมิชชั่นมีหลายด้าน บทความนี้จะบรรยายสั้น ๆ เกี่ยวกับภาวะเป็นสุขกับมิชชั่นด้านกรอบของพันธกิจมิชชั่น กระบวนทัศน์ใหม่ ตัวมิชชันนารี องค์ประกอบ ชีวิตมิชชั่น ระบบการศึกษา การบุกเบิกคริสตจักร และพันธกิจในคริสตจักร เมื่อบรรยายถึงพันธกิจมิชชั่น สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ กรอบของพันธกิจมิชชั่นคือ M1, M2, M3 และ […]

แนะนําบุคลากร (2020)

อาจารย์อนุสรณ์ คชเกร็ง, หัวหน้าวิชาภาษาอังกฤษ/เจ้าหน้าที่สนับสนุนฝ่ายวิชาการ การศึกษา ปริญญาโท M.Ed. (Educational Administration) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ปริญญาตรี B.A. (English) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประสบการณ์ทำงาน ก่อนที่จะมารับใช้ที่บีไอที ข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้ร่วมรับใช้พระเจ้ากับองค์กรคริสเตียนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการค้ามนุษย์ (human trafficking) ในกรุงเทพฯ โดยทําหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตร่วมกับเพื่อน ๆ ที่เป็นมิชชันนารีทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มีหัวใจในการช่วยเหลือผู้ที่ถูกกดขี่ข่มเหง จากนั้นก็มีโอกาสได้ไปทํางานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นที่ อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ในด้านการพัฒนาชีวิตเด็กและเยาวชนโดยใช้การศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ เป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาชีวิตและประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า จากนั้นพระเจ้าก็นําให้กลับมาที่กรุงเทพและมาสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เพราะส่วนตัวอยากจะเข้าไปมีโอกาสสอนในโรงเรียนรัฐบาลสักช่วงหนึ่ง เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และเรียนรู้ ระบบการศึกษาของภาครัฐ และเพื่อใช้ชีวิตเป็นแบบอย่างในความเป็นคริสเตียนให้กับนักเรียน ได้เห็นนอกจากการสอนวิชาการแล้ว ข้าพเจ้าสอนที่นี่อยู่เป็นเวลา 4 ปี เพราะรู้ตัวเองว่าถึงเวลาแล้วที่จะกลับมารับใช้พระเจ้าในองค์กรคริสเตียน รับใช้พระเจ้ากับบีโอที โดยส่วนตัวนั้นไม่เคยคาดคิดว่าพระเจ้าจะนําให้มีโอกาสได้รับใช้ที่บีไอที ธรรมชาติในการทํางาน ของข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าชอบสอนและสร้างเยาวชนผ่านทางการใช้เวลากับพวกเขาและครอบครัว โดยเมื่อเริ่มอธิษฐานถึงการกลับมาทํางานในองค์กรคริสเตียน พระเจ้าก็เริ่มนําชัดขึ้นเรื่อยๆ เพื่อมาสอนและสร้างผู้ที่จะออกไปเป็นผู้นําคริสตจักรในอนาคต ซึ่งเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้ารักและมีภาระใจ จึงได้ตัดสินใจที่ร่วมรับใช้ฯ เป็นเวลาที่สําคัญที่เฝ้าดูเมล็ดพืชที่งอกขึ้นอย่างลับ ๆ ในแผ่นดินของพระเจ้า (มาระโก 4:26-29) […]