คริสตจักรและการอภิบาลชีวิตชุมชน

ในช่วงเริ่มต้นการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทางสถาบันฯ ได้มีนโยบายให้นักศึกษากลับไปยังภูมิลําเนา ส่วนบุคลากรทุกคนสามารถทํางานและขอให้อาศัยอยู่แต่ภายในบริเวณสถาบันฯ เท่านั้น เพื่อจะไม่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ในวันหนึ่งเมื่อมองลงมาจากตึกเรียนทําให้มองเห็นรถ หลายคันของบุคลากรที่จอดนิ่งอยู่ตามบริเวณต่าง ๆ ทุกคนมีน้ำมันอย่างเพียงพอและมีเครื่องยนต์ที่ยังใช้การได้ดี จึงทําให้คิดเล่น ๆ ว่า หากรถที่จอดนิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนคริสตจักรที่หยุดนิ่ง สถานการณ์ของคริสตจักรจะเป็นอย่างไร การขับเคลื่อนคงไปไหนไม่ได้ แต่ความเป็นจริงคริสตจักรต้องมีชีวิต และการมีชีวิตต้องแสดงว่ามีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอ ซึ่งจะเคลื่อนไปตามทิศทางหรือเป้าหมายใด ก็คงเป็นตามลักษณะเฉพาะของคริสตจักรนั้น ๆ หากเราคิดถึงเป้าหมายที่พระเยซูคริสต์ทรงสถาปนาคริสตจักรขึ้น คริสตจักรไม่ควรหยุดนิ่งอยู่ ที่เดิมอย่างแน่นอน แต่ต้องเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายของพระองค์ คริสตจักรเป็นชุมชนของผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ ซึ่งเป็นผู้มีชีวิตที่เล็งถึงความสามารถที่จะกระทําสิ่งใดใดได้มีทักษะมีปัญญา มีความศรัทธา ไม่หยุดนิ่งและพร้อมจะขับเคลื่อนไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตในทุก ๆ ด้านให้ก้าวหน้าขึ้นได้เสมอ เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงสถาปนาคริสตจักรขึ้น (มธ. 16:18-19) พระองค์ทรงมอบหมายพันธกิจแก่สาวกและบรรดาผู้เชื่อผู้มีชีวิตใหม่ได้เข้าไปสู่ชุมชน เพื่อสร้างผู้ที่เชื่อให้เป็นคริสตจักรของพระคริสต์ที่ส่องแสงแห่งความสว่างไปสู่จิตใจของผู้คน โดยมีต้นแบบคือพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงกระทําการอภิบาลชีวิตชุมชน ตามที่พระคัมภีร์บันทึกว่า “พระองค์จึงทรงดําเนินไปตามเมือง และหมู่บ้านโดยรอบ ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของเขาทั้งหลาย ทรงประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า ทรงรักษาโรคและความเจ็บป่วยทุกอย่างให้หาย” (มัทธิว 9:35) เพื่อให้เป้าหมายของการเสด็จเข้ามาในโลกนี้ของพระองค์สําเร็จ คือการตั้งอาณาจักรแห่งแผ่นดินของพระเจ้า เป็นพระราชกิจแห่งการสร้างชีวิตใหม่ สังคมใหม่ และโลกใหม่ ที่จะช่วยนําให้มนุษย์เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นตามพระประสงค์ของพระเจ้า สานต่อพระราชกิจแห่งแผ่นดินของพระเจ้าที่จะแผ่ขยายกว้างไกลออกไปจนสุดปลายแผ่นดินโลก ตามพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ […]

ภาวะเป็นสุขและพันธกิจมิชชั่น

(Wellness and Missions) ในศตวรรษที่ 21 คนส่วนใหญ่สนใจในเรื่องภาวะเป็นสุข (wellness) ภาวะเป็นสุข หมายถึง คุณภาพหรือการมีชีวิตที่ดี โดยเฉพาะในด้านเป้าหมายที่ตนเองได้กําหนดไว้1 วิสัยทัศน์ของภาวะเป็นสุข (wellness vision) คือ การอธิบายถึงสภาพที่ดีที่สุดของตนเอง ซึ่งชี้ถึงสิ่งที่ตนปรารถนาที่แท้จริงและวิธีการดําเนินชีวิตที่ดีเลิศของตนเอง วิสัยทัศน์นี้รวมถึงพฤติกรรม การกระทํา จุดเด่น ความรู้สึก ค่านิยมและความสัมพันธ์2 หนึ่งวิธีของภาวะเป็นสุขคือการรักษาสุขภาพเพื่อจะบรรลุถึงเป้าหมายนี้ เช่น การทานอาหารที่ปลอดสารพิษ ออกกําลังกาย ดูแลตัวเองด้วยการทํากิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ช่วง COVID-19 ทุกคนดูแลตนเองด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคม สวมใส่หน้ากาก และใช้เจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น ในเรื่องของพันธกิจมิชชั่นหรือมิชชันนารีก็มีประเด็นต่าง ๆ ที่ทําให้มีภาวะเป็นสุขเช่นเดียวกัน ภาวะเป็นสุขกับมิชชั่นมีหลายด้าน บทความนี้จะบรรยายสั้น ๆ เกี่ยวกับภาวะเป็นสุขกับมิชชั่นด้านกรอบของพันธกิจมิชชั่น กระบวนทัศน์ใหม่ ตัวมิชชันนารี องค์ประกอบ ชีวิตมิชชั่น ระบบการศึกษา การบุกเบิกคริสตจักร และพันธกิจในคริสตจักร เมื่อบรรยายถึงพันธกิจมิชชั่น สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ กรอบของพันธกิจมิชชั่นคือ M1, M2, M3 และ […]