[2019-03-14] การบรรยาย “การเสริมบุคลิกภาพของในการเป็นผู้รับใช้พระเจ้า” โดย ศจ.จิรยุทธ วจนะถาวรชัย

ในวันที่ 14 มี.ค. 2019 สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ได้เชิญวิทยากรพิเศษมาบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาในหัวข้อ “การเสริมบุคลิกภาพของในการเป็นผู้รับใช้พระเจ้า” โดย ศจ.จิรยุทธ วจนะถาวรชัย นอกจากการบรรยายแล้วก็มีการนมัสการพระเจ้าร่วมกันก่อนที่การบรรยายจะเริ่มขึ้น ซึ่งบรรยากาศในกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน นักศึกษาได้ความรู้จากวิทยากรในเรื่อง การเสริมบุคลิกภาพ มารยาททางสังคม การวางตัวในสังคมที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์กับนักศึกษาในการเตรียมตัวเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่กำลังจะออกไปสู่โลกที่กว้างใหญ่ในอนาคต

[2019-03-11] การบรรยาย “คำว่า ศบ.” โดย ศจ.สุรพันธ์ พุ่มพวง

เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2019 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ จาก ศจ.สุรพันธ์ พุ่มพวง (คำว่า “ศบ.”) โดยเป็นการบรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์การรับใช้พระเจ้าในการเป็นศิษยาภิบาลของวิทยากร แนวทางในการเป็นศิษยาภิบาล การใช้ของประทานส่วนตัวในการรับใช้พระเจ้า และมีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ถามคำถามคาใจเกี่ยวกับการเป็นศิษยาภิบาล เพื่อเป็นแนวทางในการรับใช้พระเจ้าของนักศึกษาต่อไปในอนาคต ทั้งนี้กิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน นักศึกษาได้รับแนวทาง และกำลังใจในการเตรียมตัวออกไปเป็นผู้รับใช้พระเจ้าโดยเฉพาะผู้ที่กำลังจะออกไปเป็นศิษยาภิบาล นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการผลงานคริสตศิลป์ของ ศจ.สุรพันธ์ ที่เกิดจากการใช้ของประทานของท่านในการสรรค์สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมเพื่อเป็นประโยชน์ในการงานของพระเจ้าต่อไป