ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับ M.Div. ประจำปีการศึกษา 2562

สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับ M.Div. ประจำปีการศึกษา 2562 มีรายชื่อดังต่อไปนี้