Spelling Bee Contest

ระเบียบการการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee Bible) ด้วยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ จะจัดกิจกรรมการแข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) หัวข้อ “SPELLING BEE B-I-B-L-E” สำหรับนักศึกษา M.Div. สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ทางสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จึงขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจ ร่วมสมัครเข้าแข่งขัน โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ 1. วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน  1.1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกฝนการสะกดคำศัพท์ในชีวิตประจำวันผ่านทางพระคัมภีร์ และการอ่าน ทั่วไป 1.2 เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารให้กับนักศึกษา 2. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  เป็นนักศึกษา M.Div. ของสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ 3. ประเภทและระดับของการแข่งขัน  การแข่งขันจะเป็นประเภทบุคคล 4. วิธีดำเนินการ รายละเอียดหลักเกณฑ์และการตัดสินการแข่งขัน 4.1 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องลงทะเบียนเข้าแข่งขันตามวัน เวลา ที่กำหนดไว้ในกำหนดการ โดยกิจกรรม การสะกดคำภาษาอังกฤษจะดำเนินการผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom 4.2 การแข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ จะใช้คำศัพท์สองกลุ่ม คือ กลุ่มคำศัพท์ทั่วไป และกลุ่มคำ ศัพท์ในพระคัมภีร์ คือ ชื่อพระคัมภีร์ ชื่อบุคคล สถานที่ และเหตุการณ์ในพระคัมภีร์โดยการแข่งขันจะแบ่ง […]