การสอนที่ดีที่ครบวงจร

Teaching Wellness คือการสอนที่ดีที่ครบวงจร คือการสอนมีเป้าหมายที่จะช่วยให้ผู้เรียน “เป็นสาวก” มีชีวิตที่ “เปลี่ยนแปลงและเติบโต” เป็น “ผู้ใหญ่ในพระคริสต์” “รับใช้ถวายเกียรติแด่ พระเจ้า” เป็นชีวิตที่มีเปลี่ยนแปลงและเติบโตทั้ง… Head (พุทธิพิสัย/ความรู้ ความเข้าใจ/ทัศนคติที่ถูกต้องตามพระวจนะพระเจ้า) Heart (เจตพิสัย/ความรู้สึก /ความปรารถนา/ค่านิยมที่ถูกต้องตามพระทัยพระเจ้า) Hand (ปฏิบัติพิสัย/ความประพฤติ/การกระทําตามพระทัยพระเจ้า) ในการสอนให้เกิด wellness ผู้สอนสามารถใช้หลักการสอนต่าง ๆ ช่วยให้ผู้เรียนได้พบความจริง ด้วยตัวเอง ให้ความเข้าใจในความจริงนั้นนําเขาไปสู่การกระทํา เราสามารถจัด “หลักการสอน” ใหญ่ๆ เป็น 6 หลัก ดังนี้ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม (Participation) ให้ผู้เรียนได้ค้นพบด้วยตัวเอง (Self Discovery) ใช้เรื่องเล่า (Story) ให้คิดรวบยอด Concept) ใช้คําถาม (Question) ใช้ภาพพจน์เปรียบเทียบ (Analogy) เราสามารถเห็นทั้งเป้าหมายและหลักการสอนนี้จากพระเยซูคริสต์ ในลูกา 10:25-36 พระองค์ให้ “ผู้เรียนมีส่วนร่วม พระองค์ถาม-ตอบ อภิปราย คุยกัน […]