พิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะฯ 2018 (22 ส.ค. 2018)

เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2018 ณ ห้องนมัสการ ได้มีการนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาของสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2018 ศาสนาจารย์ วิรัช เศรษฐ์โสภณกุล เป็นผู้ประกอบพิธีแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษามีจำนวน 14 คน ใน 14 ตำแหน่ง ดังนี้ ประธาน นายพีรพล วางขุนทด (นักศึกษาชั้นปีที่ 4) รองประธาน นายธนากร สุไว (นักศึกษาชั้นปีที่ 4) เลขานุการ นางสาวสุวนันต์ วงค์สา (นักศึกษาชั้นปีที่ 3) เหรัญญิก นางสาวอำพร แลเชอะ (นักศึกษาชั้นปีที่ 4) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นางสาววันตา โคสินธ์ (นักศึกษาชั้นปีที่ 4) ฝ่ายธรรมชีวิต นางสาวพรสวรรค์ ทนาย (นักศึกษาชั้นปีที่ 4) ฝ่ายอนุชน นายนันทวัฒน์ นันทมาต (นักศึกษาชั้นปีที่ 3) ฝ่ายเผยแผ่พระกิตติคุณ […]