[2019-02-13] พระกิตติคุณสู่น้อง ณ คจ.ไมตรีจิตบางพลี

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2019 ทางคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมที่มีชื่อว่า “พระกิตติคุณสู่น้อง” ณ คริสตจักรไมตรีจิตบางพลี โดยเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อการประกาศพระกิตติคุณกับเด็กๆในชุมชน ผ่านทางการแสดงละคร ที่สื่อถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเด็กๆ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและสาระน่ารู้มากมายเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์

ร่วมการแสดง Cultural Performance ในค่าย ACUCA Student Camp 2018 (11 ต.ค. 2018)

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 19 นักศึกษาสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ จำนวน 59 คน ได้เข้าร่วมการแสดง Cultural Performance ในค่าย ACUCA Student Camp 2018 และ Biennial Conference and General Assembly 2018 โดยทำการแสดงในชุด “Τhe Golden Land แผ่นดินทอง แผ่นดินของเรา” ซึ่งเป็นการสื่อถึงแผ่นดินไทยหรือสยาม ที่มีเอกลักษณ์ด้วยการอยู่ร่วมกันของชาติพันธ์พื้นเมืองที่หลากหลาย มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เต็มด้วยรอยยิ้มบนแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ ภายใต้การปกครองของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรมและพระปรีชาสามารถที่นำพาแผ่นดินไทยและปวงประชาให้มีความสุขใจ ประกอบด้วยการแสดงของนักศึกษาจากกลุ่มภาคเหนือ ภาคอิสาน ภาคกลาง ภาคใต้ กลุ่มชนเผ่ากะเหรี่ยง ชนเผ่าอาข่า ชนเผ่าลีซู ชนเผ่าลาหู่ และชนเผ่าม้ง ที่ทำการแสดงถึงเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม การละเล่น และความเป็นอยู่ของแต่ละชนเผ่า ปิดท้ายด้วยการแสดงรวมของทุกภาคเผ่า