[2020-02-18] The BIT’s Cultural Ideal 2020

ในคืนวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะนักศึกษา ในหัวข้อ The BIT’s Cultural Ideal 2020 โดยให้นักศึกษาแต่ละชั้นปีได้ร่วมแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของแต่ละชั้นปี