New Generation – เสริมสร้างคนรุ่นใหม่

หนึ่งในธีม 80 ปีของบีไอที่นั้นได้เน้นเรื่องการเสริมสร้างคนรุ่นใหม่ เพราะเราทุกคนต่างก็รู้ว่า หากขาดคนรุ่นใหม่มารับช่วงต่อ องค์กรนั้น ๆ ก็จะไม่สามารถดำรงอยู่ได้ อยู่มา 80 ปี ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะอยู่ต่อไปได้ เราพบเห็นองค์กรเก่าแก่หลายแห่งประสบปัญหาต้องปิดตัวไป ธุรกิจครอบครัวรุ่นพ่อไม่มีลูกหลานมาสืบสานต่อ คริสตจักรเก่าแก่ที่มีแต่ผู้สูงวัยก็ทยอยปิดตัวลงประกาศขายหรือเปลี่ยนไป เป็นร้านอาหาร! บางพันธกิจที่ทำอยู่ในคริสตจักรต้องหยุดไปเพราะไม่มีใครมารับผิดชอบต่อ ปัญหาคลาสสิคที่พบเห็นได้ทั่วไป นี่ยังไม่นับการที่ต้องเผชิญกับปัญหาการถูกดีสรัปชั่น ถูกการเปลี่ยนแปลงมาบีบให้ผู้ที่ไม่ยอม เปลี่ยนแปลงต้องปิดตัวเองไป สิ่งเหล่านี้กษัตริย์ซาโลมอนได้กล่าวไว้ในปัญญาจารย์แล้วว่า “ข้าพเจ้าเกลียดการตรากตรำทั้งสิ้น ซึ่งข้าพเจ้าตรากตรำอยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์ เพราะข้าพเจ้า จําต้องละการนั้นไว้ให้แก่คนที่มาภายหลังข้าพเจ้า แล้วใครจะไปทราบว่าเขาคนนั้นจะเป็นคนมีสติ ปัญญาหรือคนเขลา กระนั้นเขาก็ครอบครองการตรากตรำทุกอย่างของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้ตรากตรำ มาและใช้สติปัญญาทำภายใต้ดวงอาทิตย์ นี่ก็อนิจจังด้วย ข้าพเจ้าจึงหันกลับและท้อแท้ใจนักถึงเรื่อง การตรากตรำทั้งสิ้น ซึ่งข้าพเจ้าตรากตรำมาภายใต้ดวงอาทิตย์ เพราะว่ามีคนที่ตรากตรำโดยใช้สติ ปัญญา ความรู้และความชํานาญ แต่แล้วก็ละส่วนแบ่งของเขาให้อีกคนหนึ่งที่หาได้ตรากตรำทําเพื่อ การนั้นไม่ นี่ก็อนิจจังด้วยและสามานย์ยิ่ง” (ปัญญาจารย์ 2:18-21) กษัตริย์ที่ฉลาด ยิ่งใหญ่ ร่ำรวย มีทุกสิ่งที่พร้อม ทําไมจึงกล่าวเช่นนี้ เพราะความจริงนี้ได้เกิดขึ้นกับตัวเขาเอง หากเราไม่สามารถเสริมสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาได้ สิ่งที่ ได้สร้างไว้ก็อาจจะหายไปหรือหมดไปอย่างรวดเร็ว คริสตจักรที่ผู้เชื่อร่วมกันสร้างด้วยชีวิต กลับกลาย เป็นตึกร้าง […]