[Camp] ค่าย Power of Love 2020

ค่ายอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและบริการ (Power of love) 2020 เมื่อวันที่ 9-15 เมษายน 2563 ณ.คริสตจักรกิ่วผักเผ็ด ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ทางสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ได้วางแผนโครงการร่วมกับคริสตจักรกิ่วผักเผ็ด เพื่อก่อสร้างบ่อบัพติศมาและขยายอาคารนมัสการพระเจ้า แต่เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทางสถาบันฯจึงยกเลิกการนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ แต่ยังดำเนินโครงการต่อไป โดยส่งมอบเงินที่ได้รับจากการถวายเพื่อค่ายทั้งหมดให้กับทางคริสตจักรกิ่วผักเผ็ด เพื่อดำเนินการก่อสร้างตามแผนที่วางไว้

[Camp] ค่ายถวายตัว คจ.ประตูสู่อีสานและ คจ.ในเครือ “ฉันเป็นคนพิเศษ”

ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2019 ที่่ผ่านมานักศึกษาสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ได้มีโอกาสร่วมงานกับคริสตจักรประตูสู่อีสานและคริสตจักรในเครือในการจัดค่ายถวายตัวในหัวข้อ”ฉันเป็นคนพิเศษ”บรรยากาศของงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและพระพรของพระเจ้า ลูกค่ายทุกคนได้รับการหนุนใจเติมเต็มจากค่ายครั้งนี้เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการนมัสการฟื้นฟู การเทศนา การศึกษาพระคัมภีร์ การทำกิจกรรมท้ายบทเรียนและกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เราหวังว่าจะทำให้ลูกค่ายรักพระวจนะของพระเจ้ามากขึ้นและนำไปสู่การถวายตัวรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรและยิ่งไปกว่านั้นคือถวายตัวเรียนพระคัมภีร์รับใช้พระเจ้าต่อไปในอนาคต

[Camp] ค่ายอนุชนทั่วประเทศ 2019 “CCT The Next Gen”

หน่วยงานอนุชนสภาคริสตจักรในประเทศไทยได้จัดค่ายเยาวชนทั่วประเทศ ในหัวข้อ “CCT The Next Gen” เมื่อวันที่ 19 – 23 มีนาคม 2019 ที่ผ่านมา โดยจัดค่ายที่โรงเรียนผดุงราษฏร์ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งนักศึกษาของสถาบันฯ ได้มีส่วนร่วมในการเป็นพี่เลี้ยงและพี่สตาฟ ในค่ายนี้ ค่ายดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างคนรุ่นใหม่โดยใช้ต้นแบบจากชีวิตของโยชูวา เพื่อถ่ายทอดหลักสูตรการสร้างผู้นำ ประกอบกับสื่อเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ โดยมีอนุชนเข้าร่วมทั้ง 20 ภาค ประมาณ 400 กว่าคน และสตาฟอีก 100 กว่าคน ภายในค่ายมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เยาวชนได้เลือกเรียนรู้ในสิ่งที่สนใจ เช่น เวิร์คช็อป ดนตรี การร้องเพลง การแสดง การเต้น การพับกระดาษ ศิลปะ การประกาศพระกิตติคุณ เศรษฐกิจพอเพียง การเรียนพระคัมภีร์ออนไลน์กับพี่ซัน ในช่วงบ่ายก็จะมีการเล่นกีฬาสี ศึกษาดูงานตามพื้นที่ในแต่ละวัน บรรยากาศการนมัสการนำโดยวงเกรสฟูแบร์ด เทศนาโดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ กิติเรืองแสง ตลอดทั้ง 4 คืน และในช่วงเช้าของทุกวันจะมีการเฝ้ากลุ่มและศึกษาพระคัมภีร์ตามชั้นเรียนที่แบ่งตามอายุของผู้เรียน โดยวิทยากรรุ่นใหม่ เป็นบทเรียนชีวิตของโยชูวา นอกจากนี้ในทุกๆคืนยังเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใช้เวทีแสดงความสามารถและความกล้าหาญ […]

[Camp] ค่ายรวีฯ คจ.ภาคที่ 8 “Walk in the Light”

ค่ายรวีวารศึกษาคริสตจักรภาคที่ 8 ณ คริสตจักรราชบุรี หัวข้อ “Walk in the light” วันที่ 13-15 มีนาคม 2019 อาจารย์และตัวแทนนักศึกษาของสถาบันฯได้ร่วมรับใช้ในส่วนการเป็นวิทยากร การนำเกมส์ การนำสันทนาการ การนำเกมส์นอกสถานที่ การนำเฝ้าเดี่ยว การนำน้อง ๆ แสดงละคร สิ่งที่ได้รับจากค่ายในครั้งนี้ มีมากมายหลายอย่างที่ช่วยเสริมทักษะต่างๆในการรับใช้สำหรับนักศึกษาซึ่งกำลังจะไปเป็นผู้รับใช้ในอนาคต ไม่ว่าจะความเป็นผู้นำในการนำน้อง ๆ ในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ในบทเรียน การนำน้องๆให้เล่นเกมส์เพื่อเสริมความสัมพันธ์ระหว่างน้องที่มาจากต่างคริสตจักร เรายังได้ฝึกการมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างไม่ว่าจะชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้า ชีวิตที่สดใสยิ้มแย้มร่าเริง ได้เรียนรู้อีกหลายอย่าง เช่น การทำบทเรียนค่าย การสอนร้องและสอนเต้นเพลงที่น้องๆไม่ค่อยได้ร้อง การคิดเกมส์และพาเล่นเกมส์ เป็นต้น นอกจากทักษะเหล่านี้ สิ่งที่ได้อีกอย่างที่ดีมากๆและยั่งยืนกว่าคือความสัมพันธ์แบบพี่น้องกับน้องๆจากค่ายนี้ เพื่อจะได้รู้จัก และหนุนใจกันและกันในการดำเนินชีวิตและการรับใช้ในแต่ละวันและต่อไปเรื่อย ๆ ในอนาคตด้วย

ค่ายเอกสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 (11-13 ม.ค. 2019)

ในวันที่ 11-13 มกราคม 2019 นักศึกษา M.Div และคณาจารย์ ได้เข้าร่วมสัมมนาศึกษาข้อเชื่อศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและโปรเตสแตนท์ หรือค่ายเอกสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ณ บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐมโดยการสัมมนาครั้งนี้ก็เพื่อที่จะเสริมสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างนิกายโรมันคาทอลิกและโปรเตสแตนท์ในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น เพื่อความเป็นเอกภาพในพระกายของพระคริสต์ ซึ่งภายในงานสัมมนาประกอบไปด้วยกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างสัมพันธ์ การบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญของทั้งสองนิกาย เพื่ออธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อเชื่อของแต่ละนิกาย มีการทัศนศึกษานอกสถานที่ และกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อีกมากมาย ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นภายในครอบครัวของพระคริสต์ นับว่าเป็นการประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการจัดการสัมมนาครั้งนี้

ค่ายนักศึกษาศาสนศาสตร์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย 2018

วันที่ 10-12 สิงหาคม 2018 อาจารย์ฤกษ์สิน เขมสุนทร นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 7 คน เข้าร่วมค่าย “นักศึกษาศาสนศาสตร์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย” ณ ค่ายดงพระพร อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย จัดโดยหน่วยงานศิษยาภิบาล สภาคริสตจักรในประเทศไทย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนประกอบวิชาชีพนักศึกษาที่กำลังศึกษาในสถาบันคริสตศาสนศาสตร์ สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย ที่มีเป้าหมายจะเป็นศิษยาภิบาล ให้มีความรู้ความเข้าใจในความรู้และทักษะที่จำเป็น รวมถึงเป็นการสร้างสัมพันธ์เพื่อนร่วมวิชาชีพต่างสถาบัน

ร่วมการแสดง Cultural Performance ในค่าย ACUCA Student Camp 2018 (11 ต.ค. 2018)

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 19 นักศึกษาสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ จำนวน 59 คน ได้เข้าร่วมการแสดง Cultural Performance ในค่าย ACUCA Student Camp 2018 และ Biennial Conference and General Assembly 2018 โดยทำการแสดงในชุด “Τhe Golden Land แผ่นดินทอง แผ่นดินของเรา” ซึ่งเป็นการสื่อถึงแผ่นดินไทยหรือสยาม ที่มีเอกลักษณ์ด้วยการอยู่ร่วมกันของชาติพันธ์พื้นเมืองที่หลากหลาย มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เต็มด้วยรอยยิ้มบนแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ ภายใต้การปกครองของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรมและพระปรีชาสามารถที่นำพาแผ่นดินไทยและปวงประชาให้มีความสุขใจ ประกอบด้วยการแสดงของนักศึกษาจากกลุ่มภาคเหนือ ภาคอิสาน ภาคกลาง ภาคใต้ กลุ่มชนเผ่ากะเหรี่ยง ชนเผ่าอาข่า ชนเผ่าลีซู ชนเผ่าลาหู่ และชนเผ่าม้ง ที่ทำการแสดงถึงเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม การละเล่น และความเป็นอยู่ของแต่ละชนเผ่า ปิดท้ายด้วยการแสดงรวมของทุกภาคเผ่า

ค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียนสว่างวิทยา จังหวัดนครปฐม (13-14 ก.ย. 2018)

เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2018 นักศึกษาทีมฟื้นฟูจำนวน 11 คน นำทีมโดยอาจารย์ฤกษ์สิน เขมสุนทร เดินทางไปร่วมค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียนสว่างวิทยา จังหวัดนครปฐม โดยมีหัวข้อคือ “ต้นกล้าของพระคริสต์” จากพระธรรม สดุดี 1:1-3 กิจกรรมในค่ายประกอบด้วย การนมัสการของคณะครูและบุคลากร กิจกรรมสันทนาการและแสดงละคร โดยแบ่งเป็นสองตอน สำหรับสองวัน วันแรก “ไม่ทำตามคนอธรรม” และวันที่สอง “ต้นไม้ที่แสนดี” ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมการแบ่งกลุ่มเข้าชั้นเรียนทำกิจกรรมและสอนบทเรียนเรื่อง “ต้นกล้าของพระคริสต์” ในช่วงเย็นเป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนสว่างวิทยา นำนมัสการโดยนักศึกษา แบ่งปันและนำกิจกรรมโดยอาจารย์ ฤกษ์สิน เขมสุนทร โดยแบ่งเนื้อหาเป็นสองตอน สำหรับสองวัน จากพระธรรม สดุดี 1:1-3 และ 1 ยอห์น 4:7-21 ในหัวข้อ “ต้นก่อรัก” วันแรก “รักพระเจ้า รักตนเอง” วันที่สอง “รักผู้อื่น”

ค่ายฟื้นฟู ณ โรงเรียนมหาชัยคริสเตียน (29-31 ส.ค. 2018)

เมื่อวันที่ 29-31 สิงหาคม 2018 นักศึกษาทีมฟื้นฟูจำนวน 10 คน นำทีมโดยอาจารย์ฤกษ์สิน เขมสุนทร เดินทางไปร่วมงาน สัปดาห์ฟื้นฟูคริสเตียนศึกษานักเรียน โรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยา จังหวัดสมุทรสาคร หัวข้อคือ “ชีวิตใหม่” จากพระธรรม 2โครินธ์ 5:17 กิจกรรมในค่ายประกอบไปด้วยกิจกรรมสันทนาการและแสดงละคร โดยแบ่งเป็นสามตอน สำหรับสามวัน วันแรก “คิดดี” วันที่สอง “พูดดี” วันที่สาม” ทำดี โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 ช่วงชั้น คือประถมต้น ประมาณ 150 คน และประถมปลาย ประมาณ 150 คน คุณครูและบุคลากรประมาณ 30 คน และในช่วงบ่าย เป็นการแบ่งกลุ่มเข้าชั้นเรียนทำกิจกรรมและสอนบทเรียนเรื่อง “ชีวิตใหม่”

ค่ายเตรียมความพร้อม 16-18 ส.ค. 2561

สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นเมื่อวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการปรับตัวสำหรับการอยู่หอพัก ด้านการมีวินัยชีวิตและจิตวิญญาณ และด้านความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนพี่น้องนักศึกษา รวมถึง การสร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษาใหม่ ประกอบด้วยกิจกรรมครอบครัวบีไอที การทำความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ค่ำคืนการนมัสการพระเจ้า ค่ำคืนแห่งการอธิษฐาน กิจกรรมสันทนาการและกิจกรรมสัมพันธ์ต่าง ๆ

1 2

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save