คำสอนจากปัญญาจารย์ บทที่ 2 “พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงประทานความชื่นชมยินดีที่แท้จริง” โดย ศจ.วิรัช เศรษฐโสภณกุล

ปัญญาจารย์ ได้ใช้ความพยายามที่สุดของความเป็นมนุษย์ เสาะแสวงหาคุณค่าของชีวิต และสันติสุขที่แท้จริง ไม่ว่าใช้ปัญญา ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ คำตอบที่ได้ก็คือ อนิจจัง ในบทที่ 2 ก็เช่นเดียวกันที่ผู้เขียนได้ยืนยันว่า ท่านได้เพียรพยายามจนถึงที่สุดแล้วในการแสวงหาคำตอบของชีวิต คำตอบที่ยืนยันได้ก็คือ อนิจจัง แต่ขอบคุณพระเจ้าที่ท่านก็ได้พบความจริงของชีวิตอีกด้านหนึ่ง นั่นคือ สันติสุขในพระเจ้า