ผลการประกวดออกแบบโลโก้ 80 ปีบีไอที

ตามที่ทางสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ได้จัดประกวดออกแบบโลโก้ฉลองครบรอบ 80 ปีของสถาบัน โดยมีหัวข้อคือ The Beginning of the New Normal โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของการจัดงาน และเงินรางวัลจำนวน 8,000 บาท ทางสถาบันฯ ขอประกาศผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศการออกแบบโลโก้ฉลอง 80 ปีของสถาบันฯ ได้แก่ โดยทางกรรมการจัดงานฉลองครบรอบ 80 ปีของสถาบันฯ จะทำการติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศไปภายหลัง ส่วนรางวัลอื่น ๆ มีดังนี้ ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 2 ท่าน มีดังนี้ ผู้ได้รับรางวัลปลอบใจ มีดังนี้