ค่ายนักศึกษาศาสนศาสตร์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย 2018

วันที่ 10-12 สิงหาคม 2018 อาจารย์ฤกษ์สิน เขมสุนทร นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 7 คน เข้าร่วมค่าย “นักศึกษาศาสนศาสตร์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย” ณ ค่ายดงพระพร อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย จัดโดยหน่วยงานศิษยาภิบาล สภาคริสตจักรในประเทศไทย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนประกอบวิชาชีพนักศึกษาที่กำลังศึกษาในสถาบันคริสตศาสนศาสตร์ สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย ที่มีเป้าหมายจะเป็นศิษยาภิบาล ให้มีความรู้ความเข้าใจในความรู้และทักษะที่จำเป็น รวมถึงเป็นการสร้างสัมพันธ์เพื่อนร่วมวิชาชีพต่างสถาบัน

โครงการเสริมสร้างชีวิตสาวก 2018

ระหว่างวันที่ 15 กค. – 13 สค. 2018 สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ได้จัดโครงการเสริมสร้างชีวิตสาวก สำหรับนักศึกษาใหม่ หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกฝนพื้นฐานชีวิตการเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ และทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น การอ่านพระคัมภีร์ การศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัว การนำนมัสการ การทำสันทนาการ ทักษะการใช้ภาษาไทย ทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน การเรียนรู้วินัยชีวิตของผู้รับใช้พระเจ้าและการรู้จักตนเองที่ต่อเป้าหมายและลักษณะที่พึงประสงค์ พร้อมทั้งเป็นการเตรียมพร้อมในการเรียนสำหรับภาคการศึกษาใหม่ด้วย โดยมีนักศึกษาจำนวน 17 คน