[Camp] ค่ายฟื้นฟู “เดินกับพระเจ้า” รร.มหาชัยคริสเตียน 2562

เมื่อวันที่ 18-19 กันยายน 2019 นักศึกษาทีมฟื้นฟูจำนวน 11 คน นำทีมโดย ศจ.ดร.ทิวาพร ราชรักษ์ และ อ.สิทธิชัย จำลองเดช เดินทางไปร่วมค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยา จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีหัวข้อคือ “เดินกับพระเจ้า” จากพระธรรม สดุดี 37:23 กิจกรรมในค่ายประกอบด้วย กิจกรรมสันทนาการและการแสดงละคร โดยแบ่งเป็นสองตอน สำหรับสองวัน วันแรก “My way.” และวันที่สอง “God’s way.” ส่วนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมการแบ่งกลุ่มเข้าชั้นเรียนทำกิจกรรมและสอนบทเรียนเรื่อง “My way and God’s way.”

ค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียนสว่างวิทยา จังหวัดนครปฐม (13-14 ก.ย. 2018)

เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2018 นักศึกษาทีมฟื้นฟูจำนวน 11 คน นำทีมโดยอาจารย์ฤกษ์สิน เขมสุนทร เดินทางไปร่วมค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียนสว่างวิทยา จังหวัดนครปฐม โดยมีหัวข้อคือ “ต้นกล้าของพระคริสต์” จากพระธรรม สดุดี 1:1-3 กิจกรรมในค่ายประกอบด้วย การนมัสการของคณะครูและบุคลากร กิจกรรมสันทนาการและแสดงละคร โดยแบ่งเป็นสองตอน สำหรับสองวัน วันแรก “ไม่ทำตามคนอธรรม” และวันที่สอง “ต้นไม้ที่แสนดี” ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมการแบ่งกลุ่มเข้าชั้นเรียนทำกิจกรรมและสอนบทเรียนเรื่อง “ต้นกล้าของพระคริสต์” ในช่วงเย็นเป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนสว่างวิทยา นำนมัสการโดยนักศึกษา แบ่งปันและนำกิจกรรมโดยอาจารย์ ฤกษ์สิน เขมสุนทร โดยแบ่งเนื้อหาเป็นสองตอน สำหรับสองวัน จากพระธรรม สดุดี 1:1-3 และ 1 ยอห์น 4:7-21 ในหัวข้อ “ต้นก่อรัก” วันแรก “รักพระเจ้า รักตนเอง” วันที่สอง “รักผู้อื่น”