ภาวะเป็นสุขและพันธกิจมิชชั่น

(Wellness and Missions) ในศตวรรษที่ 21 คนส่วนใหญ่สนใจในเรื่องภาวะเป็นสุข (wellness) ภาวะเป็นสุข หมายถึง คุณภาพหรือการมีชีวิตที่ดี โดยเฉพาะในด้านเป้าหมายที่ตนเองได้กําหนดไว้1 วิสัยทัศน์ของภาวะเป็นสุข (wellness vision) คือ การอธิบายถึงสภาพที่ดีที่สุดของตนเอง ซึ่งชี้ถึงสิ่งที่ตนปรารถนาที่แท้จริงและวิธีการดําเนินชีวิตที่ดีเลิศของตนเอง วิสัยทัศน์นี้รวมถึงพฤติกรรม การกระทํา จุดเด่น ความรู้สึก ค่านิยมและความสัมพันธ์2 หนึ่งวิธีของภาวะเป็นสุขคือการรักษาสุขภาพเพื่อจะบรรลุถึงเป้าหมายนี้ เช่น การทานอาหารที่ปลอดสารพิษ ออกกําลังกาย ดูแลตัวเองด้วยการทํากิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ช่วง COVID-19 ทุกคนดูแลตนเองด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคม สวมใส่หน้ากาก และใช้เจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น ในเรื่องของพันธกิจมิชชั่นหรือมิชชันนารีก็มีประเด็นต่าง ๆ ที่ทําให้มีภาวะเป็นสุขเช่นเดียวกัน ภาวะเป็นสุขกับมิชชั่นมีหลายด้าน บทความนี้จะบรรยายสั้น ๆ เกี่ยวกับภาวะเป็นสุขกับมิชชั่นด้านกรอบของพันธกิจมิชชั่น กระบวนทัศน์ใหม่ ตัวมิชชันนารี องค์ประกอบ ชีวิตมิชชั่น ระบบการศึกษา การบุกเบิกคริสตจักร และพันธกิจในคริสตจักร เมื่อบรรยายถึงพันธกิจมิชชั่น สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ กรอบของพันธกิจมิชชั่นคือ M1, M2, M3 และ […]

[Camp] ค่ายฟื้นฟู “เดินกับพระเจ้า” รร.มหาชัยคริสเตียน 2562

เมื่อวันที่ 18-19 กันยายน 2019 นักศึกษาทีมฟื้นฟูจำนวน 11 คน นำทีมโดย ศจ.ดร.ทิวาพร ราชรักษ์ และ อ.สิทธิชัย จำลองเดช เดินทางไปร่วมค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยา จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีหัวข้อคือ “เดินกับพระเจ้า” จากพระธรรม สดุดี 37:23 กิจกรรมในค่ายประกอบด้วย กิจกรรมสันทนาการและการแสดงละคร โดยแบ่งเป็นสองตอน สำหรับสองวัน วันแรก “My way.” และวันที่สอง “God’s way.” ส่วนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมการแบ่งกลุ่มเข้าชั้นเรียนทำกิจกรรมและสอนบทเรียนเรื่อง “My way and God’s way.”

[2019-02-13] พระกิตติคุณสู่น้อง ณ คจ.ไมตรีจิตบางพลี

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2019 ทางคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมที่มีชื่อว่า “พระกิตติคุณสู่น้อง” ณ คริสตจักรไมตรีจิตบางพลี โดยเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อการประกาศพระกิตติคุณกับเด็กๆในชุมชน ผ่านทางการแสดงละคร ที่สื่อถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเด็กๆ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและสาระน่ารู้มากมายเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์