การประชุมสมัชชานักศึกษาคณะฯ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2018 (10 ก.ย. 2018)

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2018 เวลา 19.00 น. ณ ห้องนมัสการ ได้มีการประชุมสมัชชานักศึกษาสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2018 โดยนักศึกษาปริญญาตรีทั้งหมดจำนวน 59 คน เข้าร่วมประชุม นำประชุมโดยนักศึกษาพีรพล วางขุนทด ประธานสโมสรนักศึกษา ในการประชุมในครั้งนี้มีการเสนอกิจกรรมและโครงการจากกรรมการสโมสรนักศึกษาฝ่ายต่าง ๆ เสนองบประมาณ และการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยองค์กรนักศึกษา

พิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะฯ 2018 (22 ส.ค. 2018)

เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2018 ณ ห้องนมัสการ ได้มีการนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาของสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2018 ศาสนาจารย์ วิรัช เศรษฐ์โสภณกุล เป็นผู้ประกอบพิธีแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษามีจำนวน 14 คน ใน 14 ตำแหน่ง ดังนี้ ประธาน นายพีรพล วางขุนทด (นักศึกษาชั้นปีที่ 4) รองประธาน นายธนากร สุไว (นักศึกษาชั้นปีที่ 4) เลขานุการ นางสาวสุวนันต์ วงค์สา (นักศึกษาชั้นปีที่ 3) เหรัญญิก นางสาวอำพร แลเชอะ (นักศึกษาชั้นปีที่ 4) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นางสาววันตา โคสินธ์ (นักศึกษาชั้นปีที่ 4) ฝ่ายธรรมชีวิต นางสาวพรสวรรค์ ทนาย (นักศึกษาชั้นปีที่ 4) ฝ่ายอนุชน นายนันทวัฒน์ นันทมาต (นักศึกษาชั้นปีที่ 3) ฝ่ายเผยแผ่พระกิตติคุณ […]