แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรคริสตศาสนศาสตร์โท (M.Div.) ช่องทางใหม่ทางการศึกษา The Beginning of the Normal หลักสูตรคริสตศาสนศาสตร์โท (M.Div.) ผ่านระบบ E-Learning หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศาสตร์ (BA)คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศาสตร์ (BA) มุ่งพัฒนาศักยภาพของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ได้รับการทรงเรียกให้เป็นผู้รับใช้เต็มเวลา ทั้งในบทบาทของศิษยาภิบาลคริสตจักร งานศาสนกิจขององค์กรคริสเตียนต่าง ๆ สร้างผู้เรียนให้มีองค์ความรู้ด้านพระคัมภีร์ควบคู่ไปกับองค์ความรู้ด้านการทําพันธกิจ พร้อมด้วยการฝึกฝนชีวิตในสถาบันฯ ตลอด 4 ปี เพื่อนําไปสู่การรับใช้ที่ถูกต้องตามพระวจนะของพระเจ้าอย่างมีทักษะและเกิดผล เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ทําให้ผู้เรียนสามารถรับใช้พระเจ้าได้ในวงกว้างขึ้นในหน่วยงานที่ต้องการปริญญาที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลไทย และสามารถต่อยอดความรู้ได้ในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ หลักสูตร School of Ministry (SOM) ** บทความจากสารผู้เลี้ยง บีไอที ฉบับ 80 ปี BIT (The Beginning of A New Normal) หน้า 41-43