[Camp] ค่ายฟื้นฟู “เดินกับพระเจ้า” รร.มหาชัยคริสเตียน 2562

เมื่อวันที่ 18-19 กันยายน 2019 นักศึกษาทีมฟื้นฟูจำนวน 11 คน นำทีมโดย ศจ.ดร.ทิวาพร ราชรักษ์ และ อ.สิทธิชัย จำลองเดช เดินทางไปร่วมค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยา จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีหัวข้อคือ “เดินกับพระเจ้า” จากพระธรรม สดุดี 37:23 กิจกรรมในค่ายประกอบด้วย กิจกรรมสันทนาการและการแสดงละคร โดยแบ่งเป็นสองตอน สำหรับสองวัน วันแรก “My way.” และวันที่สอง “God’s way.” ส่วนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมการแบ่งกลุ่มเข้าชั้นเรียนทำกิจกรรมและสอนบทเรียนเรื่อง “My way and God’s way.”

ค่ายฟื้นฟู ณ โรงเรียนมหาชัยคริสเตียน (29-31 ส.ค. 2018)

เมื่อวันที่ 29-31 สิงหาคม 2018 นักศึกษาทีมฟื้นฟูจำนวน 10 คน นำทีมโดยอาจารย์ฤกษ์สิน เขมสุนทร เดินทางไปร่วมงาน สัปดาห์ฟื้นฟูคริสเตียนศึกษานักเรียน โรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยา จังหวัดสมุทรสาคร หัวข้อคือ “ชีวิตใหม่” จากพระธรรม 2โครินธ์ 5:17 กิจกรรมในค่ายประกอบไปด้วยกิจกรรมสันทนาการและแสดงละคร โดยแบ่งเป็นสามตอน สำหรับสามวัน วันแรก “คิดดี” วันที่สอง “พูดดี” วันที่สาม” ทำดี โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 ช่วงชั้น คือประถมต้น ประมาณ 150 คน และประถมปลาย ประมาณ 150 คน คุณครูและบุคลากรประมาณ 30 คน และในช่วงบ่าย เป็นการแบ่งกลุ่มเข้าชั้นเรียนทำกิจกรรมและสอนบทเรียนเรื่อง “ชีวิตใหม่”