[Camp] ค่ายถวายตัว คจ.ประตูสู่อีสานและ คจ.ในเครือ “ฉันเป็นคนพิเศษ”

ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2019 ที่่ผ่านมานักศึกษาสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ได้มีโอกาสร่วมงานกับคริสตจักรประตูสู่อีสานและคริสตจักรในเครือในการจัดค่ายถวายตัวในหัวข้อ”ฉันเป็นคนพิเศษ”บรรยากาศของงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและพระพรของพระเจ้า ลูกค่ายทุกคนได้รับการหนุนใจเติมเต็มจากค่ายครั้งนี้เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการนมัสการฟื้นฟู การเทศนา การศึกษาพระคัมภีร์ การทำกิจกรรมท้ายบทเรียนและกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เราหวังว่าจะทำให้ลูกค่ายรักพระวจนะของพระเจ้ามากขึ้นและนำไปสู่การถวายตัวรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรและยิ่งไปกว่านั้นคือถวายตัวเรียนพระคัมภีร์รับใช้พระเจ้าต่อไปในอนาคต

[Camp] ค่ายอนุชนทั่วประเทศ 2019 “CCT The Next Gen”

หน่วยงานอนุชนสภาคริสตจักรในประเทศไทยได้จัดค่ายเยาวชนทั่วประเทศ ในหัวข้อ “CCT The Next Gen” เมื่อวันที่ 19 – 23 มีนาคม 2019 ที่ผ่านมา โดยจัดค่ายที่โรงเรียนผดุงราษฏร์ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งนักศึกษาของสถาบันฯ ได้มีส่วนร่วมในการเป็นพี่เลี้ยงและพี่สตาฟ ในค่ายนี้ ค่ายดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างคนรุ่นใหม่โดยใช้ต้นแบบจากชีวิตของโยชูวา เพื่อถ่ายทอดหลักสูตรการสร้างผู้นำ ประกอบกับสื่อเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ โดยมีอนุชนเข้าร่วมทั้ง 20 ภาค ประมาณ 400 กว่าคน และสตาฟอีก 100 กว่าคน ภายในค่ายมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เยาวชนได้เลือกเรียนรู้ในสิ่งที่สนใจ เช่น เวิร์คช็อป ดนตรี การร้องเพลง การแสดง การเต้น การพับกระดาษ ศิลปะ การประกาศพระกิตติคุณ เศรษฐกิจพอเพียง การเรียนพระคัมภีร์ออนไลน์กับพี่ซัน ในช่วงบ่ายก็จะมีการเล่นกีฬาสี ศึกษาดูงานตามพื้นที่ในแต่ละวัน บรรยากาศการนมัสการนำโดยวงเกรสฟูแบร์ด เทศนาโดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ กิติเรืองแสง ตลอดทั้ง 4 คืน และในช่วงเช้าของทุกวันจะมีการเฝ้ากลุ่มและศึกษาพระคัมภีร์ตามชั้นเรียนที่แบ่งตามอายุของผู้เรียน โดยวิทยากรรุ่นใหม่ เป็นบทเรียนชีวิตของโยชูวา นอกจากนี้ในทุกๆคืนยังเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใช้เวทีแสดงความสามารถและความกล้าหาญ […]

[Camp] ค่ายรวีฯ คจ.ภาคที่ 8 “Walk in the Light”

ค่ายรวีวารศึกษาคริสตจักรภาคที่ 8 ณ คริสตจักรราชบุรี หัวข้อ “Walk in the light” วันที่ 13-15 มีนาคม 2019 อาจารย์และตัวแทนนักศึกษาของสถาบันฯได้ร่วมรับใช้ในส่วนการเป็นวิทยากร การนำเกมส์ การนำสันทนาการ การนำเกมส์นอกสถานที่ การนำเฝ้าเดี่ยว การนำน้อง ๆ แสดงละคร สิ่งที่ได้รับจากค่ายในครั้งนี้ มีมากมายหลายอย่างที่ช่วยเสริมทักษะต่างๆในการรับใช้สำหรับนักศึกษาซึ่งกำลังจะไปเป็นผู้รับใช้ในอนาคต ไม่ว่าจะความเป็นผู้นำในการนำน้อง ๆ ในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ในบทเรียน การนำน้องๆให้เล่นเกมส์เพื่อเสริมความสัมพันธ์ระหว่างน้องที่มาจากต่างคริสตจักร เรายังได้ฝึกการมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างไม่ว่าจะชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้า ชีวิตที่สดใสยิ้มแย้มร่าเริง ได้เรียนรู้อีกหลายอย่าง เช่น การทำบทเรียนค่าย การสอนร้องและสอนเต้นเพลงที่น้องๆไม่ค่อยได้ร้อง การคิดเกมส์และพาเล่นเกมส์ เป็นต้น นอกจากทักษะเหล่านี้ สิ่งที่ได้อีกอย่างที่ดีมากๆและยั่งยืนกว่าคือความสัมพันธ์แบบพี่น้องกับน้องๆจากค่ายนี้ เพื่อจะได้รู้จัก และหนุนใจกันและกันในการดำเนินชีวิตและการรับใช้ในแต่ละวันและต่อไปเรื่อย ๆ ในอนาคตด้วย

ค่ายเอกสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 (11-13 ม.ค. 2019)

ในวันที่ 11-13 มกราคม 2019 นักศึกษา M.Div และคณาจารย์ ได้เข้าร่วมสัมมนาศึกษาข้อเชื่อศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและโปรเตสแตนท์ หรือค่ายเอกสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ณ บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐมโดยการสัมมนาครั้งนี้ก็เพื่อที่จะเสริมสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างนิกายโรมันคาทอลิกและโปรเตสแตนท์ในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น เพื่อความเป็นเอกภาพในพระกายของพระคริสต์ ซึ่งภายในงานสัมมนาประกอบไปด้วยกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างสัมพันธ์ การบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญของทั้งสองนิกาย เพื่ออธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อเชื่อของแต่ละนิกาย มีการทัศนศึกษานอกสถานที่ และกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อีกมากมาย ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นภายในครอบครัวของพระคริสต์ นับว่าเป็นการประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการจัดการสัมมนาครั้งนี้

PL Camp 2018

ค่ายอาสาพัฒนาและบริการ หรือค่าย Power of Love จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2-7 พฤษภาคม 2561 ณ ศาลาธรรมสะพานเหลืองหนองสมัคร จ.สระบุรี มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 31 คน อาจารย์ 2 คน ได้ทำการติดตั้งผนังห้องนมัสการและทาสี ซ่อมแซมและทาสีอุปกรณ์สนามเด็กเล่น ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบศาลาธรรม เช่น ตัดแต่งต้นไม้ ปลูกกล้วย เป็นต้น และได้เยี่ยมเยียนชุมชนโดยรอบศาลาธรรม อธิบายพระกิตติคุณ