5 นาทีกับครอบครัวคริสตศาสนศาสตร์ EP9 / อ.สุเมธ แซ่เหยา

รายการใหม่ของสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ที่จะพาให้เราได้รู้จักกับสถาบันกันมากขึ้น โดยใน EP9 อ.สุเมธ แซ่เหยา นักศึกษา M.Div. ปี 1 จะมาบอกเล่าประสบการณ์ในการเรียน M.Div. ที่สถาบันว่าเป็นอย่างไร มีอะไรน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการรับใช้บ้าง

5 นาทีกับครอบครัวคริสตศาสนศาสตร์ EP8 / ศจ.กำชัย อุทัยแสนปรีดา

รายการใหม่ของสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ที่จะพาให้เราได้รู้จักกับสถาบันกันมากขึ้น โดยใน EP8 ศจ.กำชัย อุทัยแสนปรีดา นักศึกษา M.Div. ปี 1 จะมาบอกเล่าประสบการณ์ในการเรียน M.Div. ที่สถาบันว่าเป็นอย่างไร มีอะไรน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการรับใช้บ้าง

5 นาทีกับครอบครัวคริสตศาสนศาสตร์ EP7 / อศจ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร

รายการใหม่ของสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ที่จะพาให้เราได้รู้จักกับสถาบันกันมากขึ้น โดยใน EP7 อศจ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร อาจารย์ประจำหลักสูตร M.Div. ของสถาบัน จะมาแนะนำให้รู้จักกับหลักสูตร M.Div. ของสถาบันว่าเป็นอย่างไรบ้าง และท่านยังให้ข้อคิดในเรื่องพระคัมภีร์กับการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณสัมพันธ์กันอย่างไรด้วย