แจ้งยกเลิกการไปค่าย Power of Love 2020

เรื่อง ยกเลิกการไปค่ายอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและบริการ (Power of Love) ตามประกาศของสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 สถาบันฯ จึงยกเลิกการจัดค่ายอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและบริการ (Power of Love) ณ คริสตจักรกิ่วผักเผ็ด ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 9-15 เมษายน 2563 และงดรับการถวายสำหรับการสนับสนุนค่ายดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยทางสถาบันฯ จะโอนเงินที่ได้รับการสนับสนุนไปยังคริสตจักรกิ่วผักเผ็ดตามแผนที่วางไว้ ขอขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมในพันธกิจของสถาบันฯ ทั้งนี้สถาบันฯ จะจัดส่งเอกสารแจ้งอย่างเป็นทางการพร้อมทั้งแนบหลักฐานการโอนเงินให้ผู้สนับสนุนต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ

PL Camp 2018

ค่ายอาสาพัฒนาและบริการ หรือค่าย Power of Love จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2-7 พฤษภาคม 2561 ณ ศาลาธรรมสะพานเหลืองหนองสมัคร จ.สระบุรี มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 31 คน อาจารย์ 2 คน ได้ทำการติดตั้งผนังห้องนมัสการและทาสี ซ่อมแซมและทาสีอุปกรณ์สนามเด็กเล่น ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบศาลาธรรม เช่น ตัดแต่งต้นไม้ ปลูกกล้วย เป็นต้น และได้เยี่ยมเยียนชุมชนโดยรอบศาลาธรรม อธิบายพระกิตติคุณ