[2019-11-19] วันขอบคุณพระเจ้า

ในวันที่ 19 พ.ย. 2019 ทางสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ได้มีการนมัสการเนื่องในวันขอบคุณพระเจ้า เทศนาโดย ศจ.ศาสวัต มูลสถาน ทั้งนักศึกษาและคณาจารย์ได้มีการนำของมาแบ่งปันกัน ทั้งผลไม้ และของกินต่าง ๆ เพื่อเป็นการขอบคุณพระเจ้าร่วมกัน

กิจกรรม Thanksgiving Day 2018

ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ.2018 สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ได้จัดให้มีกิจกรรมวันขอบคุณพระเจ้า (Thanksgiving Day) ขึ้น เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าร่วมกัน และเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้แสดงการขอบพระคุณพระเจ้าในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขอบพระคุณพระเจ้าด้วยการถวายเสียงเพลงสรรเสริญพระเจ้า การทำวีดีทัศน์ขอบคุณพระเจ้า และการมอบถวายสิ่งต่างๆเพื่อเป็นการสนองพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของนักศึกษาและคณาจารย์ร่วมกัน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความชื่นชมยินดี และการระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าร่วมกัน